Νέα

ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Ακολουθούν έξι θεραπευτικά πρωτόκολλα που αφορούν σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, 3 θεραπευτικά πρωτόκολλα που αφορούν σε ασθενείς με μακρoσφαιριναιμία Waldenstromκαι 1 πρωτόκολλο για λέμφωμα από κύτταρα μανδύα. Περιλαμβάνουν νέους παράγοντες και όλα τα φάρμακα στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων χορηγούνται δωρεάν χωρίς καμία επιβάρυνση για τους ασθενείς, τους ασφαλιστικούς φορείς, τα φαρμακεία των Νοσοκομείων ή τον ΕΟΠΥΥ. Τα πρωτοκόλλα αυτά είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα: www.myeloma.gr. Σχετικά με ένταξη ασθενών σε αυτά τα πρωτόκολλα μπορείτε να επικοινωνείτε με τους: Θάνος Δημόπουλος, Ευάγγελος Τέρπος, Ευστάθιος Καστρίτης και Μαρία Γαβριατοπούλου.

ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ

1. CANDOR

(Carfilzomib-Daratumumab-Dexamethasone (KRd) έναντι Carfilzomib-Dexamethasone (Kd) σε ασθενείς με υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα που έχουν λάβει 1-3 προηγούμενες γραμμές θεραπείας)

Ακολουθεί η σύνοψη της μελέτης CANDOR στο πλαίσιο της οποίας όλα τα φάρμακα χορηγούνται ΔΩΡΕΑΝ:

 Θεραπευτικό πρωτόκολλο: Daratumumab 16mg/kg εβδομαδιαίως για 2 κύκλους και ακολούθως κάθε 15 ημέρες έως κύκλο 6 και ακολούθως μία αφορά το μήνα

Δεξαμεθαζόνη 20mg d1,2,8,9,15,16, Kyprolis 56mg/m2 d1,2,8,9,15,16

 

Στο σκέλος Kd οι δόσεις είναι επίσης 56mg/m2 για το carfilzomib και 20mg για τη δεξαμεθαζόνη.

Η τυχαιοποίηση γίνεται 2:1 (δηλαδή 2 KdDaraκαι 1 Kd)

Κριτήρια Εισαγωγής

            Υποτροπιάζον ή /και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα στην τελευταία γραμμή θεραπείας

            Μετρήσιμηνόσοςγια IgG ΠΜ 1.0 ≥  g/dL καιγια IgA, IgD, IgE ΠΜ ≥ 0.5 g/Dl ή U-peak≥ 200 mg/24 h ήελεύθερεςελαφρέςαλυσίδες ≥ 100 mg/L

            Να έχει λάβει 1 έως 3 προηγούμενες γραμμές θεραπείας

            Προηγούμενη θεραπεία με carfilzomib ή anti CD38 επιτρέπεται με την προυπόθεση πως ο ασθενής έχει επιτύχει σε αυτά τα σχήματα τουλάχιστον PR, δεν έχει     υποτροπιάσει εντός 60 ημερών από την τελευταία δόση και δεν έχει λάβει κάποιο από τα φάρμακα αυτά για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών από τη εισαγωγή στη       μελέτη. 

            Κλάσμα εξώθησης πάνω από 40%

           GFRclearance>20ml/min

            ANC ≥ 1000, PLTs≥ 50.000, Hb ≥8g/dl

 

Κριτήρια αποκλεισμού

            Σοβαρού βαθμού αναπνευστικά προβλήματα ή ΧΑΠ με FEV1 < 50% της προβλεπόμενης φυσιολογικής τιμής

            Προηγούμενη συμμετοχή σε μελέτη φάσης 3 της Janssen με δαρατουμουμάμπη

 2.TED-SAR

 

(Μελέτη φάσης 2 για υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα όπου όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν δωρεάν αγωγή με anti-CD38 μονοκλωνικό αντίσωμα (isatuximab) με ή χωρίς την προσθήκη δεξαμεθαζόνης)

 

Κριτήρια ένταξης

 

· Μετρήσιμη νόσος με Mpeak, Upeak ή FLCs

· Οι ασθενείς πρέπει να έχουν λάβει προηγούμενη αγωγή με IMiD (για ≥2 κύκλους ή ≥2 μήνες θεραπείας) και αναστολέα πρωτεασώματος (PI) (για ≥2 κύκλους ή ≥2 μήνες θεραπείας)

· Οι ασθενείς πρέπει να έχουν λάβει τουλάχιστον 3 προηγούμενες γραμμές θεραπείας

Ή

Οι ασθενείς πρέπει να διπλά ανθεκτικοί (doublerefractory) σε IMiD και PI.

· Οι ασθενείς πρέπει να έχουν λάβει αλκυλιούντα παράγοντα (≥2 κύκλους or ≥2 μήνες) είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό (αυτόλογη μεταμόσχευση με high-dosemelphalan ικανοποιεί αυτό το κριτήριο)

· Τεκμηριωμένη πρόοδoς νόσου

 

Κριτήρια αποκλεισμού

 

· Προηγούμενη θεραπεία με anti-CD38 μονοκλωνικό αντίσωμα

· Κάθαρση κρεατινίνης < 30 mL/minute

· Απόλυτος αριθμός ουδετεροφίλων ≤1,000/mm3

· Αιμοσφαιρίνη <8 g/dL

· f)Απόλυτος αριθμός αιμοπεταλιών ≤50,000/mm3

 

3. APOLLO

(Aσθενείς με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλό μυελωμα που έχουν λαβει >2 γραμμές θεραπείας που περιελάμβαναν bortezomibκαι lenalidomide.)

Οι ασθενείς πρέπει να είχαν ανταποκριθεί τουλάχιστον σε μία από  (δηλ. PR ή καλύτερη) τις προηγούμενες θεραπείες.

Οι ασθενείς τυχαιοποιούνται να λάβουν Pomalidomide-Dexamethasoneστο καθιερωμένο θεραπευτικό σχήμα ή Pomalidomide-Dexamethasone- Daratumumab.

Κριτήρια Εισαγωγής και αποκλεισμού

Μετρήσιμη νόσοs

Οι ασθενείς πρέπει να έχουν τεκμηριωμένα στοιχεία εξέλιξης της νόσου (PD) κατά τη διάρκεια ή μετά από το τελευταίο σχήμα.

Οι ασθενείς που έλαβαν μόνο 1 γραμμή προηγούμενης θεραπείας πρέπει να έχουν επιδείξει PD κατά ή εντός 60 ημερών από την ολοκλήρωση του σχήματος που περιέχει λεναλιδομίδη (δηλ. ανοχή στη λεναλιδομίδη).

Ουδετερόφιλα≥1,0 x 109 /L

Αιμοσφαιρίνη≥7,5 g/dL 

Αιμοπετάλια ≥75 × 109 /L στα άτομα στα οποία στα οποία ≥50% των εμπύρηνων κυττάρων του μυελού των οστών είναι πλασματοκύτταρα

Κάθαρση κρεατινίνης ≥30 mL/min

 

 

 

4. STORM

(Η μελέτη STORMαφορά σε ειδική ομάδα ασθενών με ΠΜ οι οποίοι έχουν λάβει αγωγή με Pomalidomide, Lenalidomide, Velcade, Carfilzomibκαι  Daratumumab(pentarefractory) και έχουν υποτροπιάσει)

Οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζονται με το νέο παράγοντα  Selinexor(χορηγείται από το στόμα) σε συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη.

Κριτήρια Εισαγωγής και αποκλεισμού

Μετρήσιμη νόσος

Κάθαρση κρεατινίνης  ≥20 ml/min (Cockroft – Gault)

Ουδετερόφιλα ≥ 1000/mm3 Αιμοσφαιρίνη ≥ 8.5 g/dLαιμοπετάλια ≥ 75,000/mm3 (για ασθενείς με < 50% διήθηση του μυελού με πλασματοκύτταρα) ή ≥ 50,000/mm3 (για ασθενείς με ≥ 50% διήθηση του μυελού με πλασματοκύτταρα)

5. OCEAN

(Melflufen-Dexamethasoneέναντι Pomalidomide-Dexamethasoneσε ασθενείς με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα που είναι ανθεκτικοί στη λεναλιδομίδη)

Κριτήρια εισαγωγής

Μετρήσιμη νόσος με Mspike≥ 0.5 g/dLή ≥ 200 mg/24 hή τιμές της εμπλεκόμενης ελαφράς αλυσίδας ≥ 100mg/L

2-4προηγούμενες γραμμές συμπεριλαμβανομένου λεναλιδομίδης και PI. Oασθενής πρέπει να είναι ανθεκτικός στη λεναλιδομίδη (να έχει δηλαδή υποτροπιάσει κατά τη διάρκεια ή εντός 60 ημερών από την τελευταία δόση της λεναλιδομίδης).

 

ANC ≥ 1,000 cells/mm3, PLTs ≥ 75,000 cells/mm3, Hb ≥ 8.0 g/dl

      GFR clearance ≥ 45 mL/min.

      Απαιτείται τοποθέτηση κεντρικού καθετήρα αν ο ασθενής τυχαιοποιηθεί στο σκέλος του    melflufen              

     Κριτήρια αποκλεισμού

  Προηγούμενη έκθεση σε πομαλιδομίδη

 

6. BOSTON

(Velcade-Dexamethasone-Selinexorέναντι Velcade-Dexamethasoneσε ασθενείς με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα που έχουν λάβει έως 3 γραμμές θεραπείας)

Κριτήρια εισαγωγής

Μετρήσιμη νόσος

Τουλάχιστον 1 προηγούμενη αντιμυελωματική θεραπεία και όχι περισσότερες από 3

Νόσος ευαίσθητη στο Velcade. Προηγούμενη θεραπεία με bortezomibή άλλον αναστολέα πρωτεασώματος (PI) επιτρέπεται μόνο όταν όλα τα ακόλουθα κριτήρια πληρούνται: - κατά τη διάρκεια αγωγής με bortezomibπετυχε τουλάχιστον ≥ PRΚΑΙ Δεν έγινε διακοπή του bortezomibεξαιτίας σχετιζόμενης με το φάρμακο τοξικότητας Grade3 ή μεγαλύτερο ( ≥ Grade3), ΚΑΙ Τουλάχιστον 6 μήνες χωρίς αγωγή με PIπριν το C1D1 της μελέτης

Κάθαρση κρεατινίνης  ≥20 ml/min

 

 

ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ  WALDENSTROM

 

1. ΘΕΡΑΠΕΙΑ 1ης ΓΡΑΜΜΗΣ

(Οι ασθενείς εντάσσονται στο Πανευρωπαϊκό Πολυκεντρικό Πρωτόκολλο του EuropeanConsortiumofWaldenstromMacroglobulinemia(ECWM)

(Οι ασθενείς αντιμετωπίζονται με το σχήμα DRC (dexamethasone, rituximab, cyclophosphamide) με ή χωρίς εβδομαδιαία χορήγηση Velcade)

 

Κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού

 

 - Νέα διάγνωση Μακροσφαιριναιμίας για την οποία απαιτείται έναρξη θεραπείας

- Αιμοπετάλια >50000/μλ και ουδετερόφιλα > 750/μλ

- Μετρήσιμη νόσος  (IgM> 500 mg/dl)

-  Απουσία Ενεργού λοίμωξης με τον ιό ηπατίτιδας Bή Cή HIV

- Απουσία Νευροπάθεια; ≥ βαθμού 2

 

 

2. ΝΟΣΟΣ WALDENSTROMΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Α. Μελέτη BGB3111

Οι άρρωστοι τυχαιοποιούνται να λάβουν είτε ibrutinibείτε τον νεώτερο αναστολέα της BTKBGB-3111της BeiGene.

Ασθενείς με προθεραπευμένη μακροσφαιρινιαμία Waldenstronοι οποίοι δεν έχουν λάβει αγωγή με BTKinhibitors: προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρισης Ibrutinibμε BTKinhibitorτης εταιρείας BEIGENE.

Μετρήσιμη νόσος με IgMορού >0.5g/dL

Αιμοπετάλια πάνω από 30000, ουδετερόφιλα πάνω από 750

Κάθαρση κρεατινίνης ≥ 30ml/min

Φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης

Δεν επιτρέπεται προηγούμενη έκθεση σε αναστολέα τυροσινικής κινάσης

Δεν επιτρέπονται ασθενείς με παρατεταμένο QTcF

 

Β. Μελέτη HO-164

Πρόκειται για πολυκεντρική μελέτη που διεξάγεται από κέντρα που ανήκουν στην HOVON(Ολλανδία, Βέλγιο) και στην οποία συμμετέχει από την Ελλάδα το κέντρο μας.

Περιλαμβάνει ασθενείς οι οποίοι έχουν λάβει προηγουμένως τουλάχιστον μία γραμμή θεραπείας και οι οποίοι αντινετωπίζονται με το συνδυασμό Ixazomib(νεώτερος αναστολέας πρωτεασώματος που χορηγείται από του στόματος και Rituximabτο οποίο χορηγείται υποδορίως

 Μετρήσιμη νόσος (>1000 mg/dlIgM)

Αιμοπετάλια > 75000/μλ; Ουδετερόφιλα >1000/μλ

Στην μελέτη αυτή μπορεί να περιληφθούν ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν πρόοδο νόσου υπό Ibrutinibή άλλου BTKinhibitor

 

 ΛΕΜΦΩΜΑ ΜΑΝΔΥΑ

 Μελέτη που αφορά νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με Λέμφωμα Μανδύα , οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για αυτόλογη Μεταμόσχευση.

Οι ασθενείς τυχαιοποιούνται σε αναλογία 1/1 να λάβουν Bendamustine (90mg/m) τις ημέρες 1 και 2 και Rituximab (375mg/m2) την ημέρα 1 μαζί με Acalubritinib/Placebo (100mg καθημερινά) για 6 κύκλους. Οι ασθενείς που επιτυγχάνουν ανταπόκριση PR ή καλύτερη συνεχίζουν θεραπεία εδραίωσης με Rituximab και Acalubritinib/placebo.

Όλα τα φάρμακα χορηγούνται δωρεάν .

Όλες οι απεικονιστικές και ενδοσκοπικές εξετάσεις εκτελούνται δωρεάν.

 Κριτήρια ένταξης

Ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των 65 ετών

Νέα διάγνωση Λεμφώματος από κύτταρα του μανδύα με τεκμηριωμένη παρουσία μονοκλωνικών Β-κυττάρων που εμφανίζουν την αντιμετάθεση t(11;14)(q13;q32) ή εκφράζουν κυκλίνη D1 (cyclinD1)

Ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για αυτόλογη μεταμόσχευση

Ουδετερόφιλα >1 χ10και αιμοπετάλια > 75000 για ασθενείς χωρίς διήθηση στο Μυελό

Ή

 Ουδετερόφιλα >0,75 χ109 και αιμοπετάλια > 50000 για ασθενείς με διήθηση στο Μυελό

Κάθαρση κρεατινίνης >50ml/min

Χολερυθρίνη <1,5 από την ανώτερη τιμή

ALT AST < 2,5 από την ανώτερη τιμή 

 

 

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να περιορίζουμε τη φαρμακευτική δαπάνη όταν καινοτόμα φάρμακα (που έχουν και μεγάλο κόστος) μπορούν να χορηγηθούν δωρεάν στο πλαίσιο κλινικών μελετών χωρίς καμία επιβάρυνση των ασθενών.

 

Share

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας